Menu Close

ผลการพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565

ผลการพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวการประชุมครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้มีมติคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

  • ประเภทบุคคล คือ นายอำนาจ พรหมสูตร
  • ประเภทนิติบุคคล หรือองค์กร ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ฯ

ที่มาเอกสาร: ผลการพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2565