Menu Close

ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจำปี 2565

ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจำปี 2565

คณะกรรมการคัดเลือกตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8645/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว ปรากฎว่า ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจำปี 2565 คือ

  • บุคลากรประเภทวิชาการ
    รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
  • บุคลากรประเภทสนับสนุน
    นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

ที่มาเอกสาร: ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี 2565