Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

มข.จัดพัฒนาสมรรถนะ “อาจารย์ใหม่”  มุ่งสร้างการตระหนักรู้ บทบาทหน้าที่  พร้อมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 256…

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ( รางวัลครุฑทองคำ ) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์…