Menu Close

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนกระตุ้นให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกระดับ มีความพร้อมในการขอตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมส่วนที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการให้แนวคิด สร้างแรงบันดาลใจ และข้อมูล ประกาศ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตลอดการส่งเสริมความรู้ด้านการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และกิจกรรมส่วนที่ 2 ค่ายวิชาการนอกสถานที่ แบบ Next Normal “workation” (work + vacation) ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2566 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) กลุ่มประเมินการสอน โดยมีทั้งการรวมกลุ่มทุกสาขาวิชาเข้าด้วยกันและแยกกลุ่มตามสาขาแล้วแต่กรณี เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องส่งผลงานวิชาการให้วิทยากรประจำกลุ่มพิจารณา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการและให้คำปรึกษารายบุคคล พร้อมทั้งมีการบริการของสำนักหอสมุดให้คำแนะนำ เพื่อสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตำรา อาทิเช่น การสืบค้น กราฟิกอย่างง่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอและวิพากษ์ผลงานร่วมกันกับวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อปรับปรุงผลงานก่อนยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีกิจกรรมที่จะติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมแต่ละท่าน มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อขอตำแหน่งวิชาการที่ชัดเจน มีตัวกระตุ้นให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลลัพธ์ที่ตามมาคือ มีอาจารย์ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น เกิดเครือข่ายข้ามสาขา ข้ามคณะได้เป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนจากผู้เข้ารับการอบรมว่า กิจกรรมในหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะการได้รับคำแนะนำและคำตอบต่อข้อสงสัยจากวิทยากรประจำกลุ่ม