Menu Close

เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจ

เพื่อเป็นการดำเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) จึงได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ “เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจ” เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักการ แนวคิด แบบอย่าง และแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีในด้านจรรยาบรรณ 2565 โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเฟ้นหา ชื่นชมยินดีผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณ เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างให้องค์กร ผู้นำ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาให้เป็นต้นแบบด้านจรรยาบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป