Menu Close

มข.จัดพัฒนาสมรรถนะ “อาจารย์ใหม่”  มุ่งสร้างการตระหนักรู้ บทบาทหน้าที่  พร้อมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเพิ่มทักษะ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ “อาจารย์ใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร และ อาจารย์ใหม่กว่า 50  คน  ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม พุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะของสายวิชาการ “อาจารย์ใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอนระดับอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ (ใหม่) หรือผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านการเข้ารับการอบรม “อาจารย์ใหม่” ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี (นับจากวันที่บรรจุ) ได้ทราบถึงทิศทาง นโยบาย การบริหารมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการต่าง ๆ ที่อาจารย์ใหม่ระดับอุดมศึกษาควรรู้ รวมไปถึงการ สร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ สมรรถนะที่คาดหวังในตำแหน่งงาน สร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่าย ระหว่างอาจารย์ใหม่ต่างคณะ และ สาขาวิชา รวมถึงปลูกฝังค่านิยม และ วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การเป็นอาจารย์ ไม่ได้เป็นโอกาสที่ได้มาได้ง่ายๆ และ เป็นสิ่งที่วิเศษมาก เป็นงานที่มีคุณค่า เป็นอาชีพที่ได้ขยายผลวิชาชีพของตนเอง สร้างบุคลากรไปขับเคลื่อนแวดวงต่างๆ อีกหลากหลาย

“ผมมองว่า อาจารย์ เป็นงานสร้างสรรค์  เพราะทุกวัน คือการสร้างลูกศิษย์ สร้างองค์ความรู้ หากผมเป็นอาจารย์แพทย์ และ รักษาคนไข้ อาจจะรักษาเต็มที่ได้ 30 คน แต่ถ้าผมสร้างลูกศิษย์ปีละ 200 คน  นั่นหมายความว่า ผมจะสามารถสร้างคุณหมอไปดูแลผู้ป่วยได้อีกกว่าหลายร้อยคน อาจารย์ที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็เช่นเดียวกัน  เพราะท่านทั้งหลายย่อมไปสร้างลูกศิษย์ และ ลูกศิษย์ย่อมนำองค์ความรู้จากทุกท่านไปขยายผล ฉะนั้นผมจึงมองว่าการเป็นอาจารย์เป็นงานที่มีคุณค่า เป็นอาชีพที่สามารถสร้างคนคุณภาพ นอกจากนี้ ความเจริญก้าวหน้ายังขึ้นอยู่กับตนเองเป็นสำคัญ เพราะสามารถทำผลงานทางวิชาการ โดยสามารถตั้งแต่เติบโตตั้งแต่ ผศ. รศ. ศ. ฉะนั้น อยากให้อาจารย์ทุกท่านทบทวนตนเอง มองเส้นทางอาชีพของตนเอง มุ่งมั่นและตั้งใจ”

“สิ่งที่อยากจะฝาก คือ ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงวิกฤตอุดมศึกษา เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยของเราต้องมี education transform เพื่อให้หลักสูตรของเรามีคุณค่า มีคนอยากมาเรียน  ต่อไปคนที่จะมาแสวงหาความรู้ในมหาวิทยาลัย อาจจะไม่ใช่นักเรียน ม. 6 แต่อาจจะเป็นวัยทำงาน วัยสูงอายุ  ฉะนั้นอาจารย์อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งในอนาคตอาจารย์อาจจะไม่ได้ทำงานอย่างที่ทำในรูปแบบทุกวันนี้  จึงอยากให้ทุกท่านมองว่าช่วงเวลานี้ เป็นความท้าทายที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน  มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่ได้อาจารย์ทุกท่านเข้ามาเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังว่าท่านจะสร้างงานที่ประสบความสำเร็จ เมื่ออาจารย์ประสบความสำเร็จ มหาวิทยาลัยก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน”อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

สำหรับโครงการเพิ่มทักษะ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ “อาจารย์ใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ มีการให้ความรู้ สร้างการตระหนักรู้ ทำความรู้จักกัน เช่น กิจกรรม First Meeting KKU สร้างทีม และ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง มาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดึงศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจกันในทีม  กิจกรรม Performance Practices “เปลี่ยนอาจารย์จากหน้าห้องมาอยู่หน้ากล้อง” เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ, เทคนิควิธีการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ, โดยนำศาสตร์ด้านการแสดงมาประยุกต์ใช้ จัดระหว่างวันที่ 8 -22 กรกฎาคม 2565

ส่วนที่ 2 ระยะผลิบาน (Blossom) เป็นการสร้างความร่วมมือ (Engage) สร้างความไว้วางใจและ ความเชื่อมั่น (Trust & Confidence) แบ่งปั่นประสบการณ์ คิดค้นนวัตกรรมจากมุมมองต่างสาขาวิชาโดยมีเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นทิศทางร่วมกัน สะท้อนผลหลังปฏิบัติ จัดระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม Veladhi จังหวัดอุดรธานี

 
 
ที่มาข่าว : https://th.kku.ac.th/106328/?fbclid=IwAR3jGwt38I2P29Z_KDL-CHeZaFhBDbeLP_YdLeG5I_NYUiqNRsiUG_BDWaE
 
ถ่ายภาพและเขียนข่าว โดย  รวิพร สายแสนทอง  กองสื่อสารองค์กร