Menu Close

พิธีเปิดโครงการ KKU HEALTHY LIFE 4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของบุคลากรทุกระดับ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีการออกกำลังกายเพื่อทำให้มีสุขภาพที่ดี จึงได้กำหนดให้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายที่หลากหลายของบุคลากร (KKU healthy life 4) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน ซึ่งมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีความหลากหลายของประเภทกีฬา สามารถออกกำลังกายได้เองที่บ้านหรือตามสถานที่ออกกำลังกายต่าง ๆ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีในการส่งเสริมให้บุคลากรได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและยังสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย  

และปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายที่หลากหลายของบุคลากร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม  ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2566 รวมระยะเวลา 99 วัน โดยมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงบ่ายวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดงาน รวมทั้งมีการการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “ความสุขอยู่ที่เราคิด สุขภาพฟิตๆ อยู่ที่เราสร้าง” โดย : รศ.นพ. อำนาจ  กิจควรดี  อาจารย์แพทย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย เรื่อง “weight training”

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีบูธด้านสุขภาพ บูธด้านการโภชนาการ โดย คณะแพทยศาสตร์  และบูธด้านการวัดสมรรถนะร่างกาย โดย กองการกีฬาโดย : นายทินรัตน์ สิงหเสนี และ นายปิยะณัฐ เพชรก้อน นักพัฒนากีฬา และคณะ จากกองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

การนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะทำการเก็บสะสมคะแนน โดยการนำผลการออกกำลังกายจากแอพพลิเคชั่นมาบันทึกข้อมูลใส่ในโปรแกรมระบบออกกำลังกาย เพื่อให้โปรแกรมทำการประมวลผลข้อมูลและรวมเป็นคะแนนสะสม โดยสามารถแลก เสื้อ ของที่ระลึก ตามเกณฑ์ที่โครงการฯ กำหนด

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่สามารถ Login เพื่อเข้าใช้งานได้เลยที่ https://healthy.kku.ac.th/