Menu Close

หมวดหมู่: เอกสารเผยแพร่

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานกลุ่มบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง…

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ทัศนคติของผู้รับบริการจุดบริการทำบัตร และออกหนังสือรับรอง ส่วนบริการกองทรัพยากรบุคคล(One Stop Service) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง…