Menu Close

การวิเคราะห์ การดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ผลงานเชิงวิเคราะห์

การดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

 

 


โดย นางวรมาศ มาเมือง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏฺบัติการ

สังกัดงานบริการทรัพยากรบุุคคล กองทรัพยากรบุคคล

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พฤษภาคม 2563