Menu Close

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานกลุ่มบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น