Menu Close

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา)

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา)

จัดทำโดย

ณัฏฐ์นรี ชำกรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พฤษภาคม 2563