Menu Close

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

สิงหาคม 2562

ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ หงษ์งาม คณะเศรษฐศาสตร์


โดย
นางเกษมสุข ด้วงแพง และคณะผู้วิจัย
งานบริการทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2559