Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

มติอนุมัติหลักการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวมประกาศ ก.บ.ม.  ประจำปี 2559 ที่ ก.บ.ม. ให้บังคับใช้

ประจำปี ครั้งที่ มติ ก.บ.ม. อนุมัติในหลักการ
2559

(2 เรื่อง)


ครั้งที่ 3/2559 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์เปลี่ยนสถานภาพที่สอนในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา -สาธิตฯ 
ครั้งที่ 4/2559 การกำหนดจำนวนรองหัวหน้าส่วนงาน และผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน
  รวมประกาศ ก.บ.ม.ประจำปี 2559 ที่ ก.บ.ม. ให้บังคับใช้
2560

(5 เรื่อง)

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 1/2560 ขอยกเว้นคะแนนทักษะภาษาอังกฤษเป็นรายกรณี ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2560 
  อนุมัติหลักการกำหนดกรอบอัตรา ก.บ.ม 
ครั้งที่ 2/2560 บริหารงานหน่วยงานในกำกับ
ครั้งที่ 8/2560 การเลื่อนเงินเดือน พนักงานราชการ (หนังสือเวียน ศธ 0514.1.3.2/ว 5932 ลว. 22 สิงหาคม 2560)
ครั้งที่ 9/2560 การนับระยะเวลาการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และขอยกเลิกผลการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
  รวมประกาศ ก.บ.ม. ประจำปี 2560 ที่ ก.บ.ม. ให้บังคับใช้
2561

(2 เรื่อง)

ครั้งที่ 4/2561 1. การพิจารณานับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อคำนวณเงินค่าชดเชย หนังสือเวียน อว 660201.1.3.2/8521
  รวมประกาศ ก.บ.ม.  ประจำปี 2561 ที่ ก.บ.ม. ให้บังคับใช้
2562
2563

(2 เรื่อง)

ครั้งที่ 1/2563

ครั้งที่ 4/2563

ครั้งที่ 6/2563

1. ขออนุมัติยกเลิกการแสดงเจตนาปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (หนังสือเวียนอว 660201.1.3.2/ว1246 ลว.12 ก.พ.63)

1. การนับระยะเวลาที่ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2558)ฯ มีผลใช้บังคับ หนังสือเวียน อว 660201.1.3.2/ว 465 ลว. 22 มิถุนายน 2563

1. จัดสรรกรอบอัตรากำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน  สืบค้นประกาศกรอบอัตรา

รวมประกาศ ก.บ.ม.  ประจำปี 2563 ที่ ก.บ.ม. ให้บังคับใช้

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.