Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา


กรอบอัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)

เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัย(โดยใช้เงินรายได้) เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ)

เลขประกาศ เรื่อง จำนวน (อัตรา)
1. ฉบับที่ 984/2562 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 65
2. ฉบับที่ 1326/2562  กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 227
3. ฉบับที่ 2703/2562 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(กรอบเดิม เพื่อตัดโอนไปส่วนงานใหม่)

10

 

4. ฉบับที่ 2704/2562 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 219
5. ฉบับที่ 1570/2563 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 200
6. ฉบับที่ 1571/2563 ตัดโอนกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน(เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน) 24
7. ฉบับที่ 1572/2563 เปลี่ยนประเภทตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน(เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน) 8
8. ฉบับที่ 1680/2564 เพื่อรองรับการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และกรอบอัตราใหม่ จำนวน 268 อัตรา 268
7. ฉบับที่ 1681/2564 ตัดโอนกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน(เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน) 18
9. ฉบับที่ 1682/2564 เปลี่ยนประเภทตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน(เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน) 29
10. ฉบับที่ 1871/2564 แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1680/2564 (แก้ไขสังกัด)

 

 

กรอบอัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย (โดยใช้เงินรายได้)
เลขประกาศ เรื่อง จำนวน (อัตรา)
1.ฉบับที่ 1232/2562 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 220
2.ฉบับที่ 690/2563 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 173
3.ฉบับที่ 1573/2563 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 250
4.ฉบับที่ 2141/2563 แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 690/2563 แก้ไข
5.ฉบับที่ 2142/2563 แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1573/2563 แก้ไข
6. ฉบับที่ 411/2564 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 1
7.ฉบับที่ 1728/2564 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 339