Menu Close

ผู้เขียน: kaniou

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง(Human Right Executive Program : HREP)

ประกาศ ปฏิทินการฝึกอบรม ใ…

สกอ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร แบ…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์ (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2495/2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(…

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอข้อมูลหรือความคิดเห็นของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยข…

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

หนังสือเวียนขอเสนอชื่อ เอ…