Menu Close

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2562

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 โดยขอให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ทาง email : buu-alumni@hotmail.com ท่านสามารถศึกษาข้อมูบลเพิ่มเติมได้ตามรายการดังนี้

    1. หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์
    2. หนังสือประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
    3. แบบฟอร์มประวัติและผลงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา