Menu Close

ขอเชิญบุคลากรเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดส่งแบบเสนอชื่อภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  1. หนังสือแจ้งเวียนภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. ระเบียบสมาคมการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น