Menu Close

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2562

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายการข้างล่าง

  1. เอกสารประชาสัมพันธ์
  2. คุณสมบัติ
  3. แบบฟอร์มประวัติและผลงาน