Menu Close

ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 จึงประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสังกัดมาที่กองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่นี่