Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก จากส่วนงาน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ

ตามที่คณะกรรมการกองทุนสำร…

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสร้างการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พร้อมยกระดับเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่…

ธำรงวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงคุณค่าด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        วันพุธที่ 30 กันย…

บรรยายพิเศษความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ เรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่ควรรู้”

บรรยายพิเศษความรู้ความเข้…