Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก จากส่วนงาน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ

ตามที่คณะกรรมการกองทุนสำร…

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสร้างการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พร้อมยกระดับเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่…