Menu Close

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการกองทรัพยากรบุคคล ปี64

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 กองทรัพยากรบุคคลได้จัดงานโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการกองทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564  โดยเพื่อเป็นการระลึกคุณูปการของบุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายประดิษฐ์ ศรีตระกูล  หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล  2. นายบุญชัย อ้องแสนคำ นิติกรชำนาญการ  3.นางจิตาพัชญ์ หงษ์ประสิทธิ์ 

กองทรัพยากรบุคคล ขอขอบคุณสำหรับความตั้งใจในการทำงานที่ท่านได้มอบให้มาโดยตลอด ขออวยพรให้ท่านมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยความเคารพรัก

รูปภาพเพิ่มเติม