Menu Close

โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ปี 65

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ยกย่อง ส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรภายในกองทรัพยากรบุคคลที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดปีที่ผ่านมา จึงได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565      เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ร่วมพบปะสังสรรค์การอวยพรปีใหม่ให้แก่กัน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นวันขึ้นปีใหม่ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล และยังเป็นการยกย่องส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการทำงาน 

    กองทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและรางวัลบุคลากรดีเด่นของกองทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งประเภทรางวัล มี 3 รางวัล ดังนี้ 

1.รางวัลความประพฤติดีเด่น ได้แก่

1.1 ว่าที่ ร.ต.หญิง อุไรพร ช่อหนองแสน

1.2 นางสาวศศิธร ทองก้านเหลือง

1.3 นางสาววันวิสาข์ ทินราช

2. รางวัลปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่

2.1 นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม

2.2 นางเกษมสุข ด้วงแพง

2.3 นางวรมาศ มาเมือง

2.4 นางประภาพร ผิวพันคำ

3. รางวัลขวัญใจงาน ได้แก่

3.1 นางสาววรัญญา กุลสุทธิ์     สังกัดงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

3.2 นางรัตนา คำป้อม            สังกัดงานบริการทรัพยากรบุคคล

3.3 นางนิภาพร คุณสิงห์         สังกัดงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

3.4 นางสาวอัจฉรา ใยแก้ว       สังกัดงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.รางวัลการทำงานดีเด่น ประเภททีม ได้แก่

4.1 งานบริการทรัพยากรบุคคล 

4.2 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

5.รางวัลดาวฤกษ์ ได้แก่ นางสาวปิยวรรณ ถุงเงิน

               ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลครับ