Menu Close
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธาน เปิดโครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ “อาจารย์ใหม่” ปีงบประมาณ 2564   โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีอาจารย์ใหม่ร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในระบบการประชุมออนไลน์

โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ “อาจารย์ใหม่”  ได้รับเกียรติจากอธิการบดี บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ” นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ใหม่ อย่างหลากหลายด้าน อาทิ กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล   พฤติกรรมนักศึกษาในยุค New normal: นักศึกษาเปลี่ยน อาจารย์ต้องปรับ    กิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจในยุคดิจิทัล (Digital Learning Model)   ประเมินผลการเรียนรู้อย่างไรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการ โดยมีการอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

           รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ “อาจารย์ใหม่” เป็นการจัดกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้กับอาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างเสริมประสบการณ์พื้นฐานให้กับบุคลากรสายผู้สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานด้านการสอนและวิจัย อันเป็นภารกิจหลักสำคัญ ของบุคลากรสายผู้สอน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ การบริหารงานบุคคล ระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระบบสนับสนุนงานวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Education Transformation การสร้างแรงบันดาลใจเส้นทางความก้าวหน้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลในยุคดิจิทัล ตลอดจนปลูกจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสร้างเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งในและนอกคณะ ซึ่งจะสร้างให้อาจารย์มีพลังขับเคลื่อนงานวิจัย วิชาการ ตลอดจนภารกิจการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่สังคมต่อไป

           ทั้งนี้ มีห้วข้อการบรรยายต่างๆ การบริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยากรโดย : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ระบบสนับสนุนงานวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยากรโดย : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Education Transformation วิทยากรโดย : รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ   เส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิทยากรโดย : 1. ศ.ดร.วิทยา เงินแท้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์   2.  รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริหารทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล วิทยากรโดย : 1. รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข นักวิจัยอาวุโส มข. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พฤติกรรมนักศึกษาในยุค New Normal นักศึกษาเปลี่ยน อาจารย์ต้องปรับ  วิทยากรโดย : 1. ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 3.ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์  กิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจในยุคดิจิทัล (Digital Learning Model) วิทยากรโดย : 1. รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ 2.ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3.อาจารย์วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ  การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  วิทยากรโดย : ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร   รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ระบบ KKU e-Learning และ ระบบ KKU Exam วิทยากรโดย : รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

ประเมินผลการเรียนรู้อย่างไรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการ  วิทยากรโดย : 1. ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์  

และกองทรัพยากรบุคคลขอขอบคุณผู้ดำเนินรายการ ทั้ง 2 สองท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  และ รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ ตลอดทั้งโครงการ

 

ข่าว จิราพร  ประทุมชัย

ภาพ อรรถพล ฮามพงษ์

อ้างอิงข่าว https://th.kku.ac.th/67824/