Menu Close

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับของที่ระลึกทุกท่าน จากการเข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)  ที่ได้จากการสุ่มจับรายชื่อสำหรับผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้  รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการฯให้ผู้เข้ารับของที่ระลึกทราบเบื้องต้นว่าเป็นโครงการในการสำรวจข้อมูลสภาวะความสุขด้านต่างๆ โดยร่วมสำรวจกับมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งยังเชิญชวนผู้เข้ารับของที่ระลึกร่วมเป็นนักสร้างสุข เพื่อสร้างองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

สำหรับผู้ที่ได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อและกระบอกน้ำ(กำลังผลิตและจะจัดส่งมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ราวๆ กลางเดือนธันวาคม 2564) ทางกองทรัพยากรบุคคล จะจัดส่งไปตามระบบงานสารบรรณ

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง https://happythaiuniversity.com/

ติดตามกิจกรรม สอบถามข้อมูลและข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/KKUHRD