Menu Close

โครงการค่าย ผศ. รศ. มข. ปี 65

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (E201-E202) อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 11 โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งามประธานโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 11 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมโดยมีการกล่าวเปิด
บรรยาย และแบ่งกลุ่มทั้งระบบออนไลน์ และการอบรมภายในห้องประชุมที่มีการจัดพื้นที่และการกำกับดูแลความปลอดภัยในการควบคุมโรคติดต่อตามมาตรฐานโดยมีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรสายวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 163 คนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 107 คน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 88 คนบุคลากรภายนอก จำนวน 26 คน และผู้สนใจ จำนวน 5 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 389 คน

สำหรับในวันเปิดโครงการได้มีการบรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจ โดย ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย เมธีวิจัยอาวุโส/ศ.วิจัยดีเด่น สกว.
เกณฑ์ประเมินสอน โดย ศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล นักวิจัยอาวุโส มข. เกณฑ์การยื่นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ นักวิจัยอาวุโส มข. เกณฑ์การยื่นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เทคนิคการเขียนหนังสือ/ตำรา โดย ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์การขอรับ EC กับการยื่นขอตำแหน่ง โดย ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. และเคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จเป็น ศ. ก่อนอายุ 40 อย่างไร โดย รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ (ว่าที่ ศ.) รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร (ว่าที่ ศ.) ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม