Menu Close

ผู้เขียน: พงศ์พันธ์ คำสิงห์

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุกฝึกอบรมในสาขาวิชาด้านการพัฒนาข้าราชการในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีปร…

ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กร…