Menu Close

ป้ายกำกับ: เอกสารเผยแพร่

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559-2562

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง…

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ …

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานกลุ่มบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง…