Menu Close

ผู้เขียน: พงศ์พันธ์ คำสิงห์

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก จากส่วนงาน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ

ตามที่คณะกรรมการกองทุนสำร…

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2529/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

เชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบั…

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสร้างการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พร้อมยกระดับเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่…

ธำรงวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงคุณค่าด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        วันพุธที่ 30 กันย…