Menu Close

ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรบสำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ของสถานบันอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน โดยจัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom รายละเอียด เพิ่มเติม