Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559

(จำนวน 14 ประกาศ โดยยกเลิกไป 1 ประกาศ คือ ฉบับที่ 5/2559)

 1. (ฉบับที่ 1/2559)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 2. (ฉบับที่ 2/2559) วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. (ฉบับที่3/2559) หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 4. (ฉบับที่ 4/2559) หลักเกณฑ์ วิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 5. (ฉบับที่ 6/2559) เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 6. ยกเลิกแล้ว (ฉบับที่ 7/2559) หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ให้ใช้ ประกาศ ก.บ.ม. 1/2561 แทน
 7. (ฉบับที่ 8/2559) การกำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย . ให้ยกเลิกฐานการคำนวณ และใช้แนบท้ายคำนวณ ฉบับที่ 11/2559 แทน
 8. (ฉบับที่ 9/2559) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าประเภทและระดับตำแหน่ง 
 9. (ฉบับที่ 10/2559) การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   ให้ยกเลิกบัญชี แนบท้ายข้อบังคับ ว่าด้วยเงินเดือน … 2558
 10. (ฉบับที่ 11/2559)การกำหนดฐานการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ยกเลิกแนบท้ายฐานคำนวนในฉบับที่ 8/2559 
 11. (ฉบับ 12/2259)การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์
 12. (ฉบับที่ 13/2559)วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา สำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 13. (ฉบับที่ 14/2559)หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ฯ… 


กดเพื่อค้นหา ปี 2558 / ปี 2560

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.