Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

(จำนวน 7 ฉบับ)

 

ฉบับที่ 1/2562  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพสูงเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฉบับที่ 2/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานวิสาหกิจ 
ฉบับที่ 3/2562 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ

หนังสือแสดงเจตนาในการปรับอัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ตามประกาศ ก.บ.ม.ฉบับที่ 3/2562)

ฉบับที่ 4/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ยกเลิก และใช้ประกาศ ก.บ.ม ฉบับที่ 6/2562 แทน)
ฉบับที่ 5/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ฉบับที่ 6/2562  ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4/2562
ฉบับที่ 7/2562 หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกพนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่ตัดโอนมาจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 

ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2566

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.