Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ประจำปี พ.ศ. 2566

ฉบับที่ เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
1/2566

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

27 กุมภาพันธ์ 2566

 

2/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

(ให้ยกเลิก ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 3/2564)

27 กุมภาพันธ์ 2566

3/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

(ให้ยกเลิก ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2564)

27 กุมภาพันธ์ 2566
4/2566 การลาออกจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป (ให้ยกเลิก ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 6/2555)

แบบฟอร์ม ลาออก (เอกสาร Word)  (PDF)

27 กุมภาพันธ์ 2566
5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการเกษียณอายุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

27 กุมภาพันธ์ 2566
6/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้ที่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

27 กุมภาพันธ์ 2566
7/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่มีอายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากการปฏิบัติงานด้วยเหตุผลความจำเป็นให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

 – หนังสือแสดงเจตนาขอลาออกจากการปฏิบัติงานเพื่อขอรับค่าชดเชยฯ (File Word)

15 มีนาคม 2566
8/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประเภทวิจัย และประเภทสนับสนุน 26 เมษายน 2566

 

9/2566 การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ใช้บังคับคั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป) 11 พฤษภาคม 2566
10/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน

-แบบฟอร์มแนบท้าย รูปแบบ Ms.Word และ PDF

19 พฤษภาคม 2566
11/2566 การให้พนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 19 พฤษภาคม 2566
12/2566 หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ที่สอนและวิจัยระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ

 – แบบฟอร์ม 

29 พฤษภาคม 2566
13/2566

 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญงาน-ชำนาญงานพิเศษ
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
เอกสารหมายเลข 4 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
เอกสารหมายเลข 5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
เอกสารหมายเลข 6 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เอกสารหมายเลข 7 แบบสรุปการประเมินข้าราชการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
25 กันยายน 2566

 

14/2566 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เอกสารแนบท้ายประกาศ
แบบ มข.01 แบบประเมินค่างาน
แบบ มข.02 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
แบบ มข.03 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
แบบ มข.04 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
แบบ มข.05 แบบรับรองการใช้ประโยชน์ในผลงาน
แบบ มข.06 แบบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
25 กันยายน 2566