Menu Close

– เลื่อนวันสอบ – ครั้งที่ 1/2564- กำหนดสอบใหม่ สืบค้นได้ที่ https://kku.world/s06tj

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้กำหนดสอบตำแหน่งต่าง ๆ ตามรอบ 1/25654

สามารถสืบค้นได้ที่  https://kku.world/s06tj

—————————————————————————————————-

เรื่องเดิม

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 769/2564 เรื่อง ขอเลื่อนวันสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 587/2564 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยจึงให้เลื่อนวันสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/256 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและจะแจ้งวัน เวลา สถานที่สอบให้ทราบอีกครั้งในลำดับต่อไ

โดยจะประกาศวันสอบให้ทราบอีกครั้งในลำดับต่อไป


เรื่องเดิม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2564


กดเพื่อเข้าดู

เมนูประกาศรายชื่อ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 587/2564 ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

จำนวนตำแหน่งที่เปิดสอบ รวม 2 1 ตำแหน่ง

แบ่งเป็น  ภาคเช้า 12 ตำแหน่ง และ ภาคบ่าย 9 ตำแหน่ง  

ผังห้องสอบ 

วัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่สอบ
เวลา 09.00 – 11.30 น.
สำหรับตำแหน่งที่สอบ ภาคเช้า
จำนวน 12 ตำแหน่ง
สอบข้อเขียน  100 คะแนน
(ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
*
เอกสารหมายเลข 1
(ภาคเช้า)
วลา 13.00 – 15.30 น.
สำหรับตำแหน่งที่สอบ ภาคบ่าย
จำนวน 9 ตำแหน่ง
*
เอกสารหมายเลข 2
(ภาคบ่าย)

หมายเหตุ  *  ทุกตำแหน่งจัดสอบในวันเดียวกัน โดยแบ่งสอบ ภาคเช้า และภาคบ่าย ตามรายละเอียด           

                     กรณีที่มีผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

โปรดติดต่อกองทรัพยากรบุคคล โทร 081-2604488 คุณรัตนา คำป้อม  หรือ  Email : rattko@kku.ac.th

                    และให้นำใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระเงินมาแสดง  ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์