Menu Close

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบตำแหน่งต่าง ๆ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีอย่างต่อเนื่อง


เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

จึงกำหนดให้เลื่อนวันสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 


—-

กำหนดการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)

ตามรอบ 1/2564 (26 อัตรา)

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยจะดำนเินการระกาศวันสอบแต่ละตำแหน่งตามความเหมาะสม เป็นรายตำแหน่งไป

ส่วนงาน

ตำแหน่ง

กำหนดสอบ

กำหนด

สอบข้อเขียน

กำหนด

สอบปฏิบัติฯ

กำหนด

สอบสัมภาษณ์

คณะศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
เลขประจำตำแหน่ง 3132
วันที่ 16 ธ.ค. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ประกาศ มข2498/2564ฯ สอบวันที่ 18 ก.พ. 65

 

เวลา 13.00 – 15.30
ยังไม่กำหนด
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เลขประจำตำแหน่ง 3131
วันที่ 16 ธ.ค. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
 
ประกาศ มข
2498/2564ฯ
สอบวันที่ 18 ก.พ. 65
เวลา 13.00 – 15.30
 
ยังไม่กำหนด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เลขประจำตำแหน่ง 3161
วันที่ 16 ธ.ค. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ประกาศ มข.
2498/2564ฯ
สอบวันที่ 18 ก.พ. 65
เวลา 13.00 – 15.30
 
ยังไม่กำหนด
 
สังกัดสำนักหอสมุด
 
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เลขประจำตำแหน่ง 2016
 
วันที่ 16 ธ.ค. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
 
ประกาศ มข
2498/2564ฯ
สอบวันที่ 18 ก.พ. 65
เวลา 09.00 – 11.30 น. 
ยังไม่กำหนด
 
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
เลขประจำตำแหน่ง 5787
วันที่ 9 ธ.ค. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ประกาศ มข.
2469/2564ฯ
สอบวันที่ 18 ก.พ. 65
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ยังไม่กำหนด
สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานที่ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
เลขประจำตำแหน่ง 2918
วันที่ 9 ธ.ค. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ประกาศ มข.
2469/2564ฯ
สอบวันที่ 18 ก.พ. 65
เวลา 13.00 – 15.30
ยังไม่กำหนด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
เลขประจำตำแหน่ง 2740
วันที่ 9 ธ.ค. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ประกาศ มข.
2469/2564ฯ
 
สอบวันที่ 18 ก.พ. 65
เวลา 13.00 – 15.30
ยังไม่กำหนด
สังกัดสำนักงานอธิการบดี
สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
เลขประจำตำแหน่ง 2925 2926 และ 2927
วันที่ 9 ธ.ค. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ประกาศ มข.
2469/2564ฯ
สอบวันที่ 18 ก.พ. 65
เวลา 13.00 – 15.30
ยังไม่กำหนด
สำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นักจิตวิทยา
เลขประจำตำแหน่ง 2920
วันที่ 17 พ.ย. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
ประกาศ มข.
2181/2564
สอบคอมฯ
วันที่ 20 ธ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 25 ม.ค. 65
คณะแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงานที่สำนักงานกองทุนวันศรีนครินทร์ สำนักงานคณบดี
นักประชาสัมพันธ์
เลขประจำตำแหน่ง 3110
วันที่ 17 พ.ย. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
ประกาศ มข.
2181/2564
สอบคอมฯ
วันที่ 20 ธ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 25 ม.ค. 65
ปฏิบัติงานที่งานสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขประจำตำแหน่ง 1620

วันที่ 17 พ.ย. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
ประกาศ มข.
2181/2564
สอบคอมฯ
วันที่ 20 ธ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 25 ม.ค. 65

 


สอบถามเพิ่มเติม กองทรัพยากรบุคคล 081-2604488  หรือ 043-009700 ต่อ 48691 หรือ 50479

ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอื่น ๆ

 

hr.kku.ac.th/…uploads/2021/11/2304-64.pdf