Menu Close

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีอย่างต่อเนื่อง


เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

จึงกำหนดให้เลื่อนวันสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 


กำหนดสอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน

ส่วนงาน

ตำแหน่ง

กำหนดสอบ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

กองทรัพยากรบุคคล

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล

(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

สอบคอมพิวเตอร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00 – 11.30 น.

อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่  2206/2564

 

วิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับสมัคร: https://kku.world/fb3h7

🔹ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: https://kku.world/gok9k

🔹ประกาศกำหนดการสอบ: https://kku.world/akhnb

🔹ลิ้งค์ให้ผู้เข้าสอบกรอก E-mail สำหรับดำเนินการสอบ: https://kku.world/mflhs

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 2241/2564

https://kku.world/akhnb

 ————————————————————-

กำหนดการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)

ตามรอบ 1/2564 (26 อัตรา)

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยจะดำนเินการระกาศวันสอบแต่ละตำแหน่งตามความเหมาะสม เป็นรายตำแหน่งไป

ส่วนงาน

ตำแหน่ง

กำหนดสอบ

กำหนด

สอบข้อเขียน

กำหนด

สอบปฏิบัติฯ

กำหนด

สอบสัมภาษณ์

คณะศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
เลขประจำตำแหน่ง 3132
วันที่ 16 ธ.ค. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ประกาศ มข
2498/2564ฯ
ยังไม่กำหนด
ยังไม่กำหนด
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เลขประจำตำแหน่ง 3131
วันที่ 16 ธ.ค. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
 
ประกาศ มข
2498/2564ฯ
ยังไม่กำหนด
 
ยังไม่กำหนด
 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เลขประจำตำแหน่ง 3161
วันที่ 16 ธ.ค. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ประกาศ มข.
2498/2564ฯ
ยังไม่กำหนด
ยังไม่กำหนด
สังกัดสำนักหอสมุด
 
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เลขประจำตำแหน่ง 2016
 
วันที่ 16 ธ.ค. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
 
ประกาศ มข
2498/2564ฯ
ยังไม่กำหนด
 
ยังไม่กำหนด
 
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
เลขประจำตำแหน่ง 5787
วันที่ 9 ธ.ค. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ประกาศ มข.
2469/2564ฯ
ยังไม่กำหนด
ยังไม่กำหนด
สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานที่ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
เลขประจำตำแหน่ง 2918
วันที่ 9 ธ.ค. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ประกาศ มข.
2469/2564ฯ
ยังไม่กำหนด
ยังไม่กำหนด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
เลขประจำตำแหน่ง 2740
วันที่ 9 ธ.ค. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ประกาศ มข.
2469/2564ฯ
 
ยังไม่กำหนด
ยังไม่กำหนด
สังกัดสำนักงานอธิการบดี
สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
เลขประจำตำแหน่ง 2925 2926 และ 2927
วันที่ 9 ธ.ค. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ประกาศ มข.
2469/2564ฯ
ยังไม่กำหนด
ยังไม่กำหนด
สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานที่กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
เลขประจำตำแหน่ง 2771
วันที่ 22 พ.ย. 64
 
เวลา 09.00 -11.30 น.
ณ ห้องสิริคุณากร 4 ชั้น 2
ประกาศ มข.
2302/2564ฯ
 
ยังไม่กำหนด
ยังไม่กำหนด
สังกัดคณะเทคโนโลยี
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เลขประจำตำแหน่ง 2942
วันที่ 22 พ.ย. 64
 
เวลา 09.00 -11.30 น.
ณ ห้องสิริคุณากร 4 ชั้น 2
ประกาศ มข.
2302/2564ฯ
 
ยังไม่กำหนด
ยังไม่กำหนด
คณะแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงานที่งานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
นักวิชาการพัสดุ
เลขประจำตำแหน่ง 3111 และ 3112
วันที่ 17 พ.ย. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
ประกาศ มข.
2181/2564
สอบคอมฯ
วันที่ 20 ธ.ค. 64
ยังไม่กำหนด
สำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นักจิตวิทยา
เลขประจำตำแหน่ง 2920
วันที่ 17 พ.ย. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
ประกาศ มข.
2181/2564
สอบคอมฯ
วันที่ 20 ธ.ค. 64
ยังไม่กำหนด
คณะแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงานที่สำนักงานกองทุนวันศรีนครินทร์ สำนักงานคณบดี
นักประชาสัมพันธ์
เลขประจำตำแหน่ง 3110
วันที่ 17 พ.ย. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
ประกาศ มข.
2181/2564
สอบคอมฯ
วันที่ 20 ธ.ค. 64
ยังไม่กำหนด
คณะแพทยศาสตร์
(ปฏิบัติงานที่งานสารสนเทศ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เลขประจำตำแหน่ง 1620
วันที่ 17 พ.ย. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
ประกาศ มข.
2181/2564
สอบคอมฯ
วันที่ 20 ธ.ค. 64
ยังไม่กำหนด
บัณฑิตวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา
 
เลขประจำตำแหน่ง 458
วันที่ 18 พ.ย. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
ประกาศ มข.
2181/2564
สอบคอมฯ
วันที่ 20 ธ.ค. 64
 
ยังไม่กำหนด
คณะแพทยศาสตร์
(ศูนย์หัวใจสิริกิติ์)
นักวิชาการพัสดุ
เลขประจำตำแหน่ง 932
วันที่ 4 พ.ย. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
ประกาศ มข.
2110/2564
สอบคอมฯ
วันที่ 1 ธ.ค. 64
ยังไม่กำหนด
คณะแพทยศาสตร์
(ศูนย์หัวใจสิริกิติ์)
นักทรัพยากรบุคคล
  เลขประจำตำแหน่ง 2998
วันที่ 4 พ.ย. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
ประกาศ มข.
2110/2564
สอบคอมฯ
วันที่ 1 ธ.ค. 64
ยังไม่กำหนด
สำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานที่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขประจำตำแหน่ง 2924
 
วันที่ 20 ต.ค. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3
ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร
ประกาศ มข.
2072/2564
สอบ 18 พ.ย. 64
2246/2564
ประกาศผล
26 พ.ย. 64
สอบวันที่
3 ธ.ค. 64
สำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานที่กองยุทธศาสตร์
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
เลขประจำตำแหน่ง
2488 และ 2928
วันที่ 20 ต.ค. 64
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และ 4
ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร
ประกาศ มข.
2072/2564
สอบ 18 พ.ย. 64
2246/2564
ประกาศผล
26 พ.ย. 64
สอบวันที่
3 ธ.ค. 64
สำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานที่กองสื่อสารองค์กร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
จำนวน  3 อัตรา
2921 2622 และ 2923
วันที่ 8 ต.ค. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3
ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร
ประกาศ มข.
1909/2564
ประกาศ มข.
2148/2564
ประกาศ มข.
2304/2564

 ———————————————

กำหนดการสอบ (ใหม่) ตำแหน่งต่าง ๆ

ส่วนงาน

ตำแหน่ง

กำหนดสอบ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

กองทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล
(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)
สอบคอมพิวเตอร์
วันที่ 11 พ.ย. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่  2206/2564
สังกัดกองคลัง
สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 64
จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 4 ต.ค. 64
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3
ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 1886/2564
สังกัดกองคลังสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 5049, 5050 และ 5188จำนวน 3 อัตรา วันที่ 4 ต.ค. 64เวลา 13.00 – 151.00 น.ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ฉบับที่ 1887/2564

ตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีการเลื่อนสอบ 
ทั้งนี้ให้ติดตามความเคลื่อนไหวที่ https://kku.world/wovtl
ส่วนงาน
ตำแหน่ง
กำหนดสอบ (เลื่อน)
กำหนดสอบใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
#เดิม กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 9 ก.ค. 64
#ให้เลื่อนสอบไม่มีกำหนด# 
อ้างอิง
ประกาศ 1376/2564
สอบถามข้อมูลที่
043-202406
ต่อ 311 หรือ 45983
สถานบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)
(กำหนดเดิมวันที่ 30 เม.ย. 64)
สอบวันที่ 19 พ.ย. 
สถานบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)
เลื่อนสอบ
จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง
(เดิมวันที่ 7 พ.ค. 64)

กำหนดสอบ 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ประกาศ มข. 2253/2564

ลว. 4 พ.ย. 64


สอบถามเพิ่มเติม กองทรัพยากรบุคคล 081-2604488  หรือ 043-009700 ต่อ 48691 หรือ 50479

ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอื่น ๆ

 

hr.kku.ac.th/…uploads/2021/11/2304-64.pdf