Menu Close

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบตำแหน่งต่าง ๆ

ด่วน !!!

แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดสอบผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิสอบกรอกรายละเอียดที่ https://kku.world/0cpkl (ก่อนวันสอบ) สำคัญ


แจ้งประกาศ เรื่องอื่น ๆ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

จึงกำหนดให้เลื่อนวันสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  ดังนี้

ด่วน !!!   เลื่อนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  !!!

  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

#เดิม กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  #ให้เลื่อนสอบไม่มีกำหนด# 

ตำแหน่งที่เลื่อนสอบ

ส่วนงาน

ตำแหน่ง

กำหนดสอบ (เดิม)

กำหนดสอบ (ใหม่)

กองทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

เลื่อนสอบ จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิม 19 เมษายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  767/2564

ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

การสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

จำนวน 26 อัตรา 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ 587/2564 

 

เลื่อนสอบ

จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิม 25 เมษายน 2564) 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 769/2564

ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

สถานบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

เลื่อนสอบ

จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิมวันที่ 30 เมษายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 777/2564

ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

สถานบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

เลื่อนสอบ

จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิมวันที่ 7 พฤษภาคม 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 768/2564

ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ !!!!  ด่วน

 

นักวิชาการพัสดุ

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

 

1. เลื่อนสอบ เดิม

กำหนดสอบคัดเลือก

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

เปลี่ยนเป็น

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1366/2564

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

2. เลื่อนสอบ

จากเดิม 14 สิงหาคม 2564

โดยไม่มีกำหนด

2. ประกาศมหาวิทยลัยขอนแก่นฉบับที่ 1503/2564

ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564


 กำหนดการสอบใหม่

ส่วนงาน

ตำแหน่ง

กำหนดสอบ (เดิม)

กำหนดสอบ (ใหม่)

สังกัดกองบริหารงานวิจัย

สำนักงานอธิการบดี

นักวิชาการวิทยาศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้

(เลขประจำตำแหน่ง 1939)

วันที่ 14 กันยายน 2564

เวลา 09.00 – 11.30 น.

รายละเอียดตามนักวิชาการวิทยาศาสตร์ https://kku.world/4a40v

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564

สังกัดโครงการ วมว. – มข. สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งนักจิตวิทยา
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

(ตำแหน่งเลขที่ 5190)

วันที่ 14 กันยายน 2564

เวลา 09.00 – 11.30 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1861/2564 

https://kku.world/a5ux32564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

พนักงานมหาวิทยาลัย

(ลขประจำตำแหน่ง 4004)

วันที่ 18 กันยายน 2564

เวลา 09.00 – 12.00

และ

เวลา 13.00 – 15.00

รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ฉบับที่ 1861/2564)

https://kku.world/a5ux3

สอบถามเพิ่มเติม กองทรัพยากรบุคคล 081-2604488  หรือ 043-009700 ต่อ 48691 หรือ 50479

ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอื่น ๆ