Menu Close

Tag: KKU

การรายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เดิม) ประจำปีงบประมาณ 2562

การรายงานผลการดำเนินงานภา…

ภาพบรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8: KKU SHOW and SHARE 2018

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้…