Menu Close

ป้ายกำกับ: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน”

ด้วยกองทรัพยากรบุคคล มหาว…

ขอเชิญบุคลากรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงกา…

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการร่วมพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2562

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการร่…