Menu Close

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน”

ด้วยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมภายในองค์กร

บุคลากรสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ==> ใบสมัครร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สามารถส่งข้อมูลได้ตามช่องทางดังนี้

  • ทางอีเมล emchob@kku.ac.th (นางสาวเอมอร ชอบสว่าง)
  • หน่วยงานกลางรับ – ส่ง หนังสือมาที่ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ==> เอกสารโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเอมอร ชอบสว่าง และนายบุญชัย อ้องแสนคำ ผู้ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 48689 , 48713