Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มข. ณ จ.เลย

กองทรัพยากรบุคคลจัดสัมมนา…

กองทรัพยากรบุคคลสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่)

กองทรัพยากรบุคคล จัดสัมมน…