Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

บรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ด้วยงานวินัยและจรรยาบรรณ …

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มข.

กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมน…

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มข. ณ จ.เลย

กองทรัพยากรบุคคลจัดสัมมนา…

กองทรัพยากรบุคคลสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่)

กองทรัพยากรบุคคล จัดสัมมน…