Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ภาพบรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8: KKU SHOW and SHARE 2018

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้…

ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศงานแส…

อบรมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันการทุจริตกับบทเรียนต้านโกงในหน่วยงานภาครัฐ”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ…

บรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ด้วยงานวินัยและจรรยาบรรณ …

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มข.

กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมน…

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มข. ณ จ.เลย

กองทรัพยากรบุคคลจัดสัมมนา…