Menu Close

ในวันที่ 20 มีนาคม 2562   ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการ การสะท้อนผลการดำเนินการด้านจรรยาบรรณ “ส่งเสริม พัฒนา และป้องกัน” เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ มข.ในปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการร่วมกันทบทวน ปรับปรุง วางแผน และพัฒนาการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงาน ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณในระดับส่วนงาน จำนวน 32 ส่วนงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  รูปแบบในการจัดกิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็นการบรรยาย ๒ ช่วง ได้แก่ ภาคเช้า   และภาคบ่าย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ในหัวข้อภาคเช้า ได้แก่ การสะท้อนผลการดำเนินงานในเรื่อง ภาวะผู้นำพลังบวก การสื่อสารและรับรู้ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การสร้างความสมานฉันท์ขจัดความขัดแย้ง และในหัวข้อภาคบ่ายจะเป็นการบรรยายในรูปแบบเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกัน”

สามารถคลิกดูภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้…https://photos.app.goo.gl/xu9NWf6Xn3jQ5BQ49