Menu Close

โครงการฝึกอบรมวิจัยการเพิ่มทักษะเชิงปฏิบัติการและพัฒนางานแบบ Routine to Research (R2R)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมวิจัยการเพิ่มทักษะเชิงปฏิบัติการและพัฒนางานแบบ Routine to Research (R2R) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และส่งเสริมประสบการณ์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางานและการผลิตผลงานวิชาการจากประสบการณ์การทำงานประจำ และมีทักษะเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยได้รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้…https://photos.app.goo.gl/xu9NWf6Xn3jQ5BQ49

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้…https://photos.app.goo.gl/xu9NWf6Xn3jQ5BQ49

ภาพ: นาย วงศกร วารินทร์กุต
ตบแต่งภาพ/ข่าว: นาย เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์