Menu Close

ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

ภาพบรรยากาศอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR (OKR)

โครงการอบรมสัมมนาการเตรีย…

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมวิจัยการเพิ่มทักษะเชิงปฏิบัติการและพัฒนางานแบบ Routine to Research (R2R)

โครงการฝึกอบรมวิจัยการเพิ…

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25…

บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลร่วมรดน้ำขอพรรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี2562

บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลร่…