Menu Close

มข.เชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติพระราชพิธิบรมราชาภิเษก

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันที่ 6 พ.ค.นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานตราสัญลักษณ์พร้อมความหมาย  และมีพระราชอนุญาตให้รัฐบาลทำขึ้นเป็นต้นแบบอย่าง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประดับในห้วงเวลาตั้งแต่เดือน เม.ย. 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 พ.ค. 2563

โดยตราสัญลักษณ์นี้จะปรากฏใน 6 แห่ง คือ

1. เครื่องใช้ในพระราชพิธีคนโทน้ำ จาก 108 แห่งทั่วประเทศ

2. การทำซุ้ม

3. ธงสัญลักษณ์

4. เสื้อหรือหมวก

5. เข็มตราสัญลักษณ์

6. การนำสัญลักษณ์ไปใช้ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประดับในแก้วน้ำ ขวดแก้ว จาน ชาม ช้อน แจกัน เหยือกน้ำ กำไล จี้ กล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เว้นแต่สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการนำไปเผยแพร่ในรูปของแผ่นพับหรือสติกเกอร์จะต้องใช้สีที่ถูกต้องตามต้นแบบ

CR: https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0016945&l=th