Menu Close

ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2782/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คู่มือการปฏิบัติงาน: การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คู่มือการปฏิบัติงาน: การป…

ผลงานเชิงวิเคราะห์ :การวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการประเมินบุคลากรประเภทสนับสนุนที่ ยื่นขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564

ผลงานเชิงวิเคราะห์การวิเค…

บรรยายพิเศษความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ เรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่ควรรู้”

บรรยายพิเศษความรู้ความเข้…