Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558

1.(ฉบับที่ 5/2558)  หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 10/2555)

2. (ฉบับ 6/2558)   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

3. (ฉบับที่ 7/2558)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 4/2555)

แบบฟอร์ม ประกอบ กบม 7/2558

1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน          

 2. ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์           

3. ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานฯ           

4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินตนเอง           

5. แบบรายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย          

6. แบบรายงานผลการศึกษา           

7. แบบรายงานผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน


 

4. (ฉบับที่ 8/2558)) หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน  

ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 5/2555) และ (ฉบับที่ 3/2558)

5. ยกเลิกแล้ว (ฉบับที่ 9/2558)  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า


กดเพื่อค้นหา ปี 2559 

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.