Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 1/2563

เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————————————-

ดาวน์โหลด (Download)

ฉบับ รวมแนบท้าย

ฉบับ ไม่รวมแนบท้าย

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 1 กำหนดให้ใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ทำหน้าที่สอนและวิจัย ระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 สายงาน ดังนี้ (กดเพื่อดาวน์โหลด Download)
 ลำดับที่ รหัสเอกสาร ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง
1. 1-01-1 สอนและวิจัย อาจารย์
2. 1-01-2 สอนและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. 1-01-3 สอนและวิจัย รองศาสตราจารย์
4. 1-01-4 สอนและวิจัย ศาสตราจารย์

ตารางที่ 2 กำหนดให้ใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ทำหน้าที่สอนและวิจัย ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา จำนวน 4 สายงาน ดังนี้ (กดเพื่อดาวน์โหลด Download)
ลำดับที่ รหัสเอกสาร ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง
1. 2-01-1 สอนและวิจัย อาจารย์
2. 2-01-2 สอนและวิจัย อาจารย์ชำนาญการ
3. 2-01-3 สอนและวิจัย อาจารย์เชี่ยวชาญ
4. 2-01-4 สอนและวิจัย อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศ
ตารางที่ 3 กำหนดให้ใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 18 สายงาน ดังนี้ (กดเพื่อดาวน์โหลด Download)
ลำดับที่ รหัสเอกสาร ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง
1. 3-01-1 ถึง 3-01-5 กายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
2. 3-02-1 ถึง 3-02-5 กิจกรรมบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
3. 3-03-1 ถึง 3-03-5 จิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาคลินิก ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
4. 3-04-1 ถึง 3-04-5 การทันตแพทย์ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
5. 3-05-1 ถึง 3-05-5 การพยาบาล พยาบาล ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
6. 3-06-1 ถึง 3-06-5 การแพทย์ แพทย์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
7. 3-07-1 ถึง 3-07-5 การสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
8. 3-08-1 ถึง 3-08-5 เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
9. 3-09-1 ถึง 3-09-5 เทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
10. 3-10-1 ถึง 3-10-5 เภสัชกรรม เภสัชกร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
11. 3-11-1 ถึง 3-11-5 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
12. 3-12-1 ถึง 3-12-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
13. 3-13-1 ถึง 3-13-5 วิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
14. 3-14-1 ถึง 3-14-5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
15. 3-15-1 ถึง 3-15-5 สถาปัตยกรรม สถาปนิก ฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
16. 3-16-1 ถึง 3-16-5 รังสีการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
17. 3-17-1 ถึง 3-17-5 เวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
18. 3-18-1 ถึง 3-18-5 อาชีวอนามัย นักอาชีวอนามัย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
———————————————————————
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 2/2563
19. 3-19-1 ถึง 3-19-4 กายอุปกรณ์ นักกายอุปกรณ์ ปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ
ตารางที่ 4 กำหนดให้ใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 33 สายงาน ดังนี้ (กดเพื่อดาวน์โหลด Download)
ลำดับที่ รหัสเอกสาร ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง
1 4-01-1 ถึง 4-01-5 วิชาการเวชสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
2 4-02-1 ถึง 4-02-5 นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
3 4-03-1 ถึง 4-03-5 วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
4 4-04-1 ถึง 4-04-5 บัญชี นักบัญชี ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
5 4-05-1 ถึง 4-05-5 วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
6 4-06-1 ถึง 4-06-5 ตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
7 4-07-1 ถึง 4-07-5 วิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
8 4-08-1 ถึง 4-08-5 วิชาการวิทยาศาสตร์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
9 4-09-1 ถึง 4-09-5 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
10 4-10-1 ถึง 4-10-5 วิชาการโภชนาการ นักวิชาการโภชนาการ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
11 4-11-1 ถึง 4-11-5 วิชาการอาชีวบำบัด นักวิชาการอาชีวบำบัด ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
12 4-12-1 ถึง 4-12-5 วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
13 4-13-1 ถึง 4-13-5 วิชาการช่างศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
14 4-14-1 ถึง 4-14-5 วิชาการช่างทันตกรรม นักวิชาการช่างทันตกรรม ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
15 4-15-1 ถึง 4-15-5 บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
16 4-16-1 ถึง 4-16-5 เอกสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
17 4-17-1 ถึง 4-17-5 สังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
18 4-18-1 ถึง 4-18-5 วิชาการแผนและสารสนเทศ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
19 4-19-1 ถึง 4-19-5 ทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
20 4-20-1 ถึง 4-20-5 วิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
21 4-21-1 ถึง 4-21-5 วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
22 4-22-1 ถึง 4-22-5 เทคโนยีสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
23 4-23-1 ถึง 4-23-5 พัฒนากีฬา นักพัฒนากีฬา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
24 4-24-1 ถึง 4-24-5 วิชาการทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
25 4-25-1 ถึง 4-25-4 ช่วยสอน ครู ปฏิบัติการ -ชำนาญการพิเศษ
26 4-26-1 ถึง 4-26-5 การประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
27 4-27-1 ถึง 4-27-5 วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
28 4-28-1 ถึง 4-28-5 แนะแนวการศึกษาและอาชีพ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
29 4-29-1 ถึง 4-29-5 วัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
30 4-30-1 ถึง 4-30-5 จัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
31 4-31-1 ถึง 4-31-5 วิจัย นักวิจัย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
32 4-32-1 ถึง 4-32-5 วิศวกรรม วิศวกร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
33 4-33-1 ถึง 4-33-5 ฟิสิกส์การแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 5 กำหนดให้ใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป

จำนวน 19 สายงาน ดังนี้ (กดเพื่อดาวน์โหลด Download)

ลำดับที่ รหัสเอกสาร ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง
1. 5-01-1 ถึง 5-01-4 พนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
2. 5-02-1 ถึง 5-02-3 พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน–ชำนาญงาน
3. 5-03-1 ถึง 5-03-4 พนักงานรังสีเทคนิค พนักงานรังสีเทคนิค ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
4. 5-04-1 ถึง 5-04-4 พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
5. 5-05-1 ถึง 5-05-4 ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
6. 5-06-1 ถึง 5-06-4 ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
7. 5-07-1 ถึง 5-07-4 ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
8. 5-08-1 ถึง 5-08-4 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
9. 5-09-1 ถึง 5-09-4 พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
10. 5-10-1 ถึง 5-10-3 พนักงานบริการการแพทย์ พนักงานบริการการแพทย์ ปฏิบัติงาน–ชำนาญงาน
11. 5-11-1 ถึง 5-11-4 พนักงานห้องสมุด พนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
12. 5-12-1 ถึง 5-12-4 ครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
13. 5-13-1 ถึง 5-13-4 พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
14. 5-14-1 ถึง 5-14-3 พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน–ชำนาญงาน
15. 5-15-1 ถึง 5-15-3 พนักงานบริการ พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน–ชำนาญงาน
16. 5-16-1 ถึง 5-16-4 พนักงานการเกษตร พนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
17. 5-17-1 ถึง 5-17-4 พนักงานช่างเทคนิค พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
18. 5-18-1 ถึง 5-18-4 พนักงานช่าง พนักงานช่าง ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ
19. 5-19-1 ถึง 5-19-4 ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล ปฏิบัติงาน–ชำนาญงานพิเศษ

 

ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2566

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.