Menu Close

เอกสารประกอบการประชุม กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารประกอบการประชุม

กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2553

2.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1387/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

3.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ฉบับที่ 1/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

4.แบบคำขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

5.หนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ที่ มข. 0201.1.3.3/ ว 1752 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)