Menu Close

ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ใหม่จำนวน 3 ฉบับ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพสูงเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานวิสาหกิจ

3. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ


เข้าดูประกาศ ก.บ.ม. ทั้งหมด