Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

กองทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยจัดเตรียมดอกไม้จันทร์สำหรับใช้สักการะศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 256…