Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน”

ด้วยกองทรัพยากรบุคคล มหาว…

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้างาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองการต่างประเทศและกองทรั…