Menu Close

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกียรติยศยิ่ง…มข.จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

……………เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กองทรัพยากรบุคคล ร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัย  คณะแพทยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ และกองสื่อสารองค์กร บูรณาการความร่วมมือจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 256 ราย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2563 สำหรับราชบัณฑิตและกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง และบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานในพิธี  ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน  และมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

……………เวลา 13.30 น.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานต่อประธาน  จากนั้น ได้เบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทาน จำนวน 256 ราย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พร้อมกับเป็นผู้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์วางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับพระราชทาน

ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

……………ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  กล่าวรายงานว่า  “สืบเนื่องจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม   ซึ่งในปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน 2,367 ราย ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์โดยแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันนี้สำหรับหน่วยงานและสถาบันการอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 256 ราย ประกอบด้วย ราชบัณฑิตและกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง และบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แบ่งเป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จำนวน 13 ราย  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 50 ราย   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 49 ราย  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 144 ราย”

……………เมื่อพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เสร็จสิ้น  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พร้อมด้วยราชบัณฑิตและกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง และบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเกียรติยศอย่างสูงยิ่ง

……………มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองสื่อสารองค์กร  ได้บันทึกภาพพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย   และสามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่  https://kku.world/yp4le

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ  :   ชายชาญ   หล้าดา  /  อรรถพล  ฮามพงษ์  /  ณัฐวุฒิ  เพชรประไพ

ภาพ/ตัดต่อ  :   ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ