Menu Close

ผู้เขียน: kaniou

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานกลุ่มบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง…

คู่มือการให้บริการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือการให้บริการตามมาตร…

เอกสารสรุปผลการดำเนินการ คณะทำงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวรักษาสิ่งแวดล้อม(Green Campus) และสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี(Happy workplace) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินงาน-คณะทำง…