Menu Close

ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ WoW! & Happy KKU 2019

ประกาศ!! ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ

WoW! & Happy KKU 2019 (The 9th KKU Show and Share)

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ รายละเอียดและใบสมัครโครงการ The 9th KKU Show and Share