Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

กองทรัพยากรบุคคลสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่)

กองทรัพยากรบุคคล จัดสัมมน…